Privacybeleid

Ferrero BV (“Ferrero”, “wij” of “ons”) respecteert de privacy van iedere bezoeker aan elk van onze websites en microsites waartoe toegang wordt verkregen via voornoemde websites (elk een “Site” en tezamen de “Sites”). In dit privacybeleid (“Privacybeleid”) maken wij onze praktijken bekend met betrekking tot het verzamelen van gegevens via de Sites en ons gebruik van die gegevens. Dit Privacybeleid geldt uitsluitend voor gegevens die worden verzameld via de Sites en niet voor gegevens die worden verzameld via andere bronnen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Twitter, YouTube en andere websites van derden en van social media. Wij maken u erop attent dat Ferrero BV niet verantwoordelijk is voor andere websites die worden bijgehouden door andere Ferrero-vennootschappen binnen het Ferrero-concern. Door gebruik te maken van de Sites stemt u in met het bepaalde in dit Privacybeleid. Indien u niet instemt met enige bepaling in dit Privacybeleid dient u de Site(s) niet te gebruiken en geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

 

Verzameling van Persoonlijke en Niet-Persoonlijke Informatie

Via een Site verzamelen wij bepaalde informatie over u die tot u persoonlijk te herleiden is (d.w.z. informatie waarmee op enigerlei wijze uw identiteit te achterhalen is, zoals uw leeftijd, naam, adres, telefoonnummer, e mailadres, gebruikersnaam en/of financiële gegevens) (“PII”) die wij opslaan, doch uitsluitend wanneer u die informatie vrijwillig inzendt. Ferrero zal geen PII verzamelen op basis van uw bezoeken aan onze Sites, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt, en zal niet van u verlangen dat u meer informatie verstrekt dan noodzakelijk is om deel te nemen aan de activiteiten op onze Sites.

 

Verzameling van niet-persoonlijke informatie (cookies)

Wanneer u verbinding maakt met een Site, is er sprake van bepaalde technische, niet tot uw persoon herleidbare informatie waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is (“Niet-PII”) die verzameld en opgeslagen kan worden door middel van het gebruik van “cookie”-technologie en IP-adressen. Bij dit proces wordt geen PII vergaard. Onder Niet-PII wordt onder meer verstaan uw IP-hostadres, internetbrowsertype, persoonlijke computerinstellingen, en het aantal, de duur en de aard van paginabezoeken. Deze informatie helpt ons een Site bij te houden, zodat deze interessant blijft voor onze bezoekers en content bevat die aansluit bij de interesses van bezoekers. U kunt uw computerbrowser zodanig instellen dat deze cookies blokkeert of u een waarschuwing stuurt wanneer cookies worden verzonden. Indien u cookies blokkeert, is het mogelijk dat wij uw bezoek aan een Site niet kunnen optimaliseren en dat bepaalde functies op de Site niet beschikbaar zijn.

 

Gebruik van uw PII

Wanneer u uw PII op een Site verstrekt, zullen wij het gebruik daarvan beperken tot het doel waarvoor deze is verzameld in overeenstemming met het bepaalde in dit Privacybeleid. Daarnaast kan uw PII onder meer worden gebruikt als volgt:

 • om te reageren op uw vragen, opmerkingen en verzoeken, om u toegang te verlenen tot bepaalde gebieden en functies op een Site, en om met u te communiceren over uw activiteiten op een Site;
 • voor onderzoek naar vermoedens van fraude, intimidatie, fysieke bedreigingen of andere schendingen van wet en regelgeving, de (beleids)regels van een Site, of de rechten van derden, of voor onderzoek naar vermoedens van naar onze mening ongepast gedrag;
 • voor zover u ons financiële gegevens verstrekt (zoals creditcard of bankrekeningnummer) in verband met winkel of commerciële diensten die op een Site worden aangeboden, kunnen wij de financiële gegevens die u verstrekt, gebruiken om uw bestelling uit te voeren;
 • om ons te helpen onze producten, diensten, content en reclame te ontwikkelen, te leveren en te verbeteren;
 • om deze te delen met onze moeder , dochter en gelieerde ondernemingen en promotiepartners die betrokken zijn bij de vervaardiging, productie, levering of het onderhoud van een Site, voor zover dit noodzakelijk is om functies namens ons in verband met de Site uit te voeren (zoals beheer van de Site, beheer van acties of andere functies op de Site, marketing, data-analyse en klantenservice). Om die gegevens te delen, kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw PII door te geven buiten het onderstaande rechtsgebied, met welke overdracht u instemt. Verder gebruik of verdere bekendmaking van PII door deze partijen voor andere doeleinden is niet toegestaan;
 • om deze te delen met externe dienstverleners die wij inschakelen voor het uitvoeren van functies namens ons in verband met de Site (daaronder begrepen doch niet beperkt tot uitvoering van bestellingen, pakketbezorging, verzending van post en e mail, verwijdering van doublures in gegevens op klantenlijsten, analyse van data en het bieden van marketingassistentie, het verwerken van creditcardbetalingen en het leveren van klantenservice). Deze externe dienstverleners hebben inzage in PII die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functies, en kunnen PII verzamelen of opslaan in het kader van hun uitvoering van deze functies, maar hebben geen toestemming om deze te gebruiken voor andere doeleinden;
 • voor onze interne doeleinden, zoals accountantscontrole, data-analyse en onderzoek ter verbetering van onze producten, diensten en klantencommunicatie;
 • voor andere doeleinden die bekendgemaakt worden wanneer uw PII wordt verzameld, of in aanvullende voorwaarden die gelden voor een bepaalde functie van een Site;
 • voor bekendmaking voor zover dit is vereist op grond van wet of regelgeving of een rechterlijk bevel;
 • in het kader van of in verband met gerechtelijke procedures of voor zover dit noodzakelijk is voor het vaststellen, verdedigen of uitoefenen van wettelijke rechten;
 • in noodgevallen ter bescherming van de veiligheid of gezondheid van gebruikers van een Site of het grote publiek of in het belang van de nationale veiligheid.

Behoudens voor zover in dit document is bepaald, zullen wij uw PII niet aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Beheer van uw persoonsgegevens

U bent uiteindelijk degene die beslist over de PII die wij verzamelen en gebruiken. U kunt er altijd voor kiezen bepaalde PII niet te verstrekken. Wij maken u er echter op attent dat het mogelijk is dat u bepaalde functies die worden geboden door een Site, niet kunt gebruiken, tenzij u ons uw PII verstrekt (zo kunnen wij uw bestelling niet uitvoeren zonder bepaalde PII). Indien u (enig deel van) uw PII via een Site wilt controleren, bijwerken of corrigeren, kunt u contact met ons opnemen:
Ferrero B.V. – Westbroek 58 – 4822 ZW Breda
Telefoon: 00800-2104-2104 (gratis)
E-mail: consumer.service.benelux@ferrero.com

 

Links naar andere sites

Een Site kan links bevatten naar andere websites die niet toebehoren aan of worden geëxploiteerd of bijgehouden door ons. U dient erop te letten wanneer u een Site verlaat, en de voorwaarden en privacybeleidsregels van elke website die u bezoekt door te lezen. Voorts dient u zelfstandig de authenticiteit te beoordelen van elke website die een van ons afkomstige Site lijkt of beweert te zijn (daaronder begrepen de sites waarnaar u wordt doorgeleid via een e mail). Niettegenstaande enige link op een Site, hebben wij, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, geen zeggenschap over deze websites of hun content, producten, diensten of privacybeleidsregels, bevelen wij deze niet aan, onderschrijven wij deze niet en zijn wij daaraan niet gelieerd. Het downloaden van materialen van bepaalde websites kan het risico meebrengen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de introductie van virussen in uw computersysteem.

 

Bescherming van de privacy van kinderen

Ferrero neemt bescherming van de privacy van kinderen serieus. Wij exploiteren de Sites in overeenstemming met alle geldende wetgeving in onderstaand rechtsgebied. Wij verzamelen geen PII van personen jonger dan dertien (13) jaar. Kinderen jonger dan dertien (13) jaar dienen toestemming te hebben van een ouder/voogd alvorens persoonsgegevens op een Site te verstrekken. Indien wij bij verzameling constateren dat een gebruiker jonger is dan dertien (13), zullen wij zijn/haar persoonsgegevens niet gebruiken of bijhouden zonder toestemming van zijn/haar ouder/voogd. Zonder die toestemming is het echter mogelijk dat het kind niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. Een ouder/voogd kan de persoonsgegevens van zijn/haar kind inzien, verwijderen, wijzigen of de verdere verzameling of het verder gebruik daarvan weigeren door contact op te nemen met ons door middel van ons online-formulier dat te vinden is op [*] of door te e mailen naar [*] (onder vermelding van de naam, het adres en het e mailadres van het kind).

 

Beveiligingspraktijken; bewaring

Wij hechten veel belang aan de beveiliging van uw PII. Wij hebben redelijke fysieke, elektronische en beheersprocedures ingesteld om de informatie die wij verzamelen, te beschermen. Als gevolg van de open aard van het internet kunnen wij echter niet volledig garanderen dat derden, zoals hackers, geen onbevoegde toegang tot communicatie tussen u en ons of informatie die is opgeslagen op een Site of op onze servers kunnen krijgen. Door gebruik te maken van een Site, geeft u aan dat u dit risico accepteert. Voor zover maximaal is toegestaan op grond van de wet, wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de hand voor schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot directe, bijzondere, indirecte, gevolg , punitieve of andere schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze is gebaseerd op contract (daaronder begrepen wezenlijke schending), onrechtmatige daad (daaronder begrepen nalatigheid) of anderszins) die u kunt lijden als gevolg van verlies, onbevoegde toegang, verkeerd gebruik of wijziging van informatie die u naar een Site inzendt. Wij bewaren informatie die wij verzamelen zo lang als dat nodig en relevant is voor onze bedrijfsvoering, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is op grond van het recht.

 

Toepasselijk recht/forumkeuze

Op alle aangelegenheden met betrekking tot een Site en/of dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de beginselen van het conflictenrecht en forumkeuze. U stemt ermee in dat de bevoegde rechter te Breda bij uitsluiting relatieve en absolute bevoegdheid heeft in procedures met betrekking tot een Site en/of dit Privacybeleid. Wij garanderen noch impliceren dat de Sites of content/materialen op de Sites geschikt zijn voor gebruik buiten Nederland. De op de Sites vermelde informatie met betrekking tot producten of diensten is uitsluitend van toepassing in Nederland, en het is mogelijk dat deze producten en diensten niet op alle locaties beschikbaar zijn. Indien u buiten Nederland woonachtig bent, bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving.

 

Overdracht van activa

In het kader van onze bedrijfsvoering kunnen wij activa kopen of verkopen. Indien een andere entiteit Ferrero of alle of een aanzienlijk deel van onze activa overneemt, is het mogelijk dat PII en Niet-PII die wij hebben verzameld over de gebruikers van de Sites, aan die entiteit worden overgedragen. Daarnaast kan die informatie, indien een faillissements of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, worden beschouwd als een van onze activa en kan deze worden verkocht of overgedragen aan derden.

 

Deelbaarheid

Indien enige bepaling van dit Privacybeleid om enigerlei reden op grond van enige rechtsregel of openbare beleidsregel ongeldig, onrechtmatig of onverbindend wordt geacht of verklaard, wordt die bepaling afgescheiden voor zover die ongeldig of onverbindend is en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

Wijziging en bijwerking van ons Privacybeleid

Ferrero behoudt zich te allen tijde het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U dient ons Privacybeleid van tijd tot tijd opnieuw door te lezen op eventuele wijzigingen of bijwerkingen die hier zullen worden geplaatst en waarbij de ingangsdatum van eventueel aangebrachte wijzigingen of bijwerkingen op de eerste pagina van het Privacybeleid wordt vermeld.

 

Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de Sites of dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Ferrero B.V. – Westbroek 58 – 4822 ZW Breda
Telefoon: 00800-2104-2104 (gratis)
E-mail: consumer.service.benelux@ferrero.com