Inzendingvoorwaarden

Dit Beleid omvat de algemene voorwaarden op grond waarvan uw recept of enige andere schriftelijke content en/of foto’s, video’s of tekeningen (tezamen de “Inzending”) wordt ingestuurd naar Ferrero op de Site www.allesmetnutella.nl (de “Site”). In het kader van dit Beleid wordt onder Ferrero verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferrero BV, gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan Westbroek 58, 4822 ZW Breda, ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 32060408.

 

Dit Beleid vormt een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Ferrero en u dient in te stemmen met het hieronder bepaalde alvorens uw Inzending kan worden ingestuurd naar en beoordeeld door Ferrero. Zodra u het bepaalde in dit Beleid hebt doorgelezen en meent dat u dat volledig begrijpt, wordt u gevraagd om “akkoord” of “niet akkoord” te gaan met het bepaalde in dit Beleid door middel van een opt-in vakje. Wij maken u erop attent dat u, indien u “niet akkoord” kiest (door het opt-in vakje niet aan te vinken), uw Inzending niet naar de Site zult kunnen insturen. De voorwaarden van dit Beleid luiden als volgt:

 1. U verklaart en garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent.
 2. U erkent dat NUTELLA® een handelsmerk van Ferrero is. U begrijpt uitdrukkelijk dat de recepten op deze Site uitsluitend bedoeld zijn voor huishoudelijk gebruik. De publicatie van uw inzending op de Site of de realisatie van deze recepten houdt geenszins toestemming in voor het gebruik van het merk NUTELLA®. Er wordt u geen licentie verleend in verband met de content op de Site.
 3. U verklaart en garandeert dat (a) de Inzending en alle onderdelen daarvan oorspronkelijk van u afkomstig zijn, dat deze volledig origineel zijn en uw eigen creatie vormen en dat u enig rechthebbende bent met betrekking tot alle aspecten van de Inzending; (b) u het wettelijk recht hebt om de Inzending en alle onderdelen daarvan naar Ferrero in te sturen; (c) de Inzending of enig onderdeel daarvan geen prijzen heeft gewonnen, niet eerder door een derde is gepubliceerd of anderszins aan een derde is overgedragen en (d) de Inzending of enig onderdeel daarvan geen inbreuk zal maken op de rechten van derden (daaronder begrepen doch niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, octrooirechten of rechten met betrekking tot handelsgeheimen, portretrecht of privacy).
 4. Naar uw beste weten is uw Inzending of enig onderdeel daarvan geen eigendom van of onderworpen aan enig ouder handelsmerk, auteursrecht, octrooi, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van derden op grond waarvan het u niet zou zijn toegestaan uw Inzending te verstrekken aan Ferrero en de hierin vermelde rechten te verlenen.
 5. U verklaart dat uw Inzending of enig onderdeel daarvan niet de naam of afbeelding van een derde bevat of eigendom is van een derde, en dat u de enige persoon bent die voorkomt in de visuele materialen die u inzendt.
 6. Door het insturen van uw Inzending naar Ferrero en het accepteren van de voorwaarden van dit Beleid, (a) draagt u onherroepelijk over aan Ferrero alle rechten met betrekking tot de Inzending, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle daarin vervatte auteursrechten en intellectuele en/of industriële vermogensrechten; (b) verleent u Ferrero het onherroepelijk recht om de Inzending geheel of gedeeltelijk te gebruiken/uit te zenden, te publiceren, te verveelvoudigen, aan te passen, te wijzigen en/of te veranderen, op enigerlei wijze of in enigerlei formaat, in het kader van de door de Site verleende diensten en voor alle promotie , reclame en programmeringsdoeleinden in verband met de Site, in alle mogelijke media, daaronder begrepen social media, in enigerlei formaat, wereldwijd, gedurende de wettelijke beschermingsduur voor intellectuele eigendomsrechten, in alle talen en versies, en zonder enige aanvullende vergoeding; en (c) verleent u Ferrero en haar rechtverkrijgenden onherroepelijk recht en toestemming voor gebruik op enigerlei wijze (voor zover niet verboden op grond van de wet) van uw naam, stem, woonplaats, foto’s en/of afbeelding, voor zover deze betrekking hebben op de Inzending voor reclame en/of promotie en/of andere doeleinden, waar dan ook en in alle mogelijke media, wereldwijd, in verband met uw inzending en voor zo lang als uw Inzending wordt gepubliceerd op de Site. U begrijpt en verklaart dat alle hiervoor verleende rechten aan u worden verleend zonder verdere vergoeding en zonder dat verdere toestemming of kennisgeving aan u of derden noodzakelijk is, behoudens voor zover dit niet is toegestaan op grond van het recht. U begrijpt dat het in verband met deze verlening van rechten mogelijk is dat Ferrero contact met u moet opnemen in verband met uw Inzending en dat Ferrero daarbij gebruik zal maken van de contactgegevens die u bij het insturen van uw Inzending hebt verstrekt.
 7. Indien Ferrero besluit uw Inzending geheel of gedeeltelijk te plaatsen op de Site en op een van haar websites, daaronder begrepen doch niet beperkt tot haar pagina’s op Facebook, heeft Ferrero het recht die Inzending te beoordelen alvorens tot plaatsing over te gaan. U begrijpt ook dat Ferrero zich het recht voorbehoudt Inzendingen die u instuurt, niet te plaatsen indien zij, geheel naar eigen goeddunken, vaststelt dat de Inzending, of enig deel daarvan, ongepast is of in strijd is met de bepalingen van dit Beleid of de Gebruiksvoorwaarden.
 8. U begrijpt dat Ferrero niet verplicht is tot enige vergoeding aan u voor uw Inzending en/of het gebruik door Ferrero van uw Inzending in verband met de Site.
 9. U verklaart hierbij Ferrero en haar rechtverkrijgenden en/of licentienemers, en hun respectieve functionarissen, werknemers, directeuren, aandeelhouders en agenten, nu en in de toekomst te zullen vrijwaren in verband met alle vorderingen en aansprakelijkheden als gevolg van uw Inzending of enig onderdeel daarvan, het verstrekken of insturen van een Inzending in verband met de Site en het gebruik door Ferrero van die Inzending of enig onderdeel daarvan, voor zover dit is toegestaan op grond van dit Beleid.
 10. Inzendingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot visuele materialen die daarvan deel uitmaken, vertegenwoordigen niet de inzichten van Ferrero en mogen niet als zodanig worden beschouwd.
 11. U begrijpt en verklaart, zonder beperking, dat u geen Inzendingen mag insturen die (a) beeldmateriaal of beschrijvingen bevatten van naaktheid, daaronder begrepen ongeklede kinderen, ongeacht hun leeftijd; (b) beeldmateriaal of beschrijvingen bevatten van pornografische, seksueel getinte, godslasterlijke, obscene of anderszins ongepaste materialen/taal; (c) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten met lasterlijke of denigrerende materialen/taal (daaronder begrepen woorden, afbeeldingen of symbolen die alom worden beschouwd als aanstootgevend voor personen van bepaalde rassen, etnische afkomst, religies, seksuele geaardheid of sociaal-economische groepen); (d) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten waarvan u niet de rechthebbende bent of waarvoor u niet over het recht of de bevoegdheid beschikt om deze naar Ferrero in te zenden en de hierin vermelde rechten te verlenen; (e) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten waarin materialen of intellectuele eigendom van derden zijn opgenomen (zoals handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen of auteursrechtelijk beschermde materialen van derden); (f) beeldmateriaal bevatten dat is opgenomen in kleedkamers, ziekenhuizen, medische voorzieningen, tehuizen of andere privélocaties waarbij degene die in de afbeelding voorkomt, niet lijkt te weten dat de afbeelding wordt gemaakt; (g) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten waarin, zonder beperking, de namen van personen, persoonlijk herleidbare informatie, producten met handelsmerken van derden of auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden zijn opgenomen; (h) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten die geweld of gevaarlijke activiteiten afbeelden, beschrijven of stimuleren en/of daartoe aanzetten; (i) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten die illegale activiteiten afbeelden, beschrijven of stimuleren of daarvoor instructies geven; (j) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten die wreedheid tegenover dieren afbeelden, beschrijven, stimuleren of daartoe aanzetten; (k) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten die inbreuk maken op het publiciteitsrecht van een ander; of (l) beeldmateriaal of schriftelijke verklaringen bevatten die op enigerlei wijze afbreuk doen aan al dan niet aan Ferrero verwante producten, personen of organisaties.
 12. U begrijpt dat Inzendingen die u verstrekt aan of instuurt naar Ferrero nimmer vertrouwelijk zijn, dat er geen vertrouwensrelatie bestaat tussen u en Ferrero, en dat Ferrero de gehele of een deelversie dan wel een bewerkte versie van de Inzending mag bekendmaken of gebruiken op de wijze die zij, geheel naar eigen goeddunken, passend acht.
 13. U verklaart zich te zullen houden aan de algemene voorwaarden van dit Beleid en Ferrero te zullen vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle schade of aansprakelijkheden die kunnen ontstaan indien u verzuimt de algemene voorwaarden van dit Beleid na te leven.
 14. U erkent en verklaart dat dit Beleid en alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met dit Beleid, dienen te worden uitgelegd naar Nederlands recht. U stemt in met de uitsluitende absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter te Breda in verband met eventuele geschillen die mochten voortvloeien uit dit Beleid.
 15. Indien enige bepaling van dit Beleid ongeldig of onverbindend wordt geoordeeld, laat dit de geldigheid en verbindendheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Actievoorwaarden ‘Nutella van van de maand’ 

 

Artikel 1. Organiserend bedrijf

De “Nutella fan van de maand” (hierna: de “Actie”) wordt aangeboden door FERRERO BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te (4822 ZW) Breda aan Westbroek 58 (hierna: de “Promotor”). De website maakt geen reclame, geeft geen garanties en houdt geen gegevens bij met betrekking tot deze Actie, op welke wijze dan ook, en is niet betrokken bij de wedstrijd; de door de deelnemer verstrekte gegevens zijn bestemd voor Ferrero BV, de Promotor.

 

Artikel 2. Geldigheid

De Actie loopt van donderdag 1 mei tot en met donderdag 31 augustus 2014. (hierna: de “Actieperiode”).

 

Artikel 3. Deelnemers

Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van Nederland van ouder dan 13 jaar (hierna: de “deelnemer”). Voor de deelname door minderjarigen is de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist. Deelname vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de wettelijk vertegenwoordiger die kan aantonen dat hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent. Alleen particulieren mogen deelnemen aan de Actie. Bedrijven of personen die handelen in de uitoefening van een beroep zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Werknemers van de Promotor en hun gezinsleden en personen die op hetzelfde adres als de werknemer verblijven, zijn uitgesloten van deelname. Automatisch gegenereerde aanmeldingen worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 4. Deelname

De deelnemer moet:

 • Tussen 1 en 31 mei een recept met foto, tussen 1 en 31 juni een Do It Yourself verhaal met foto of tussen 1 en 31 juli een fanverhaal met foto insturen op de website www.allesmetnutella.nl.
 • een eigen creatie of verhaal insturen. Inzendingen (recepten en dergelijke) die als bron een internetsite of boek hebben, maken geen kans op een kerstpot.
 • deze regels te lezen en daarmee akkoord te gaan.

Deelname met onjuiste contactgegevens wordt als een ongeldige deelname beschouwd. In het algemeen worden alle ingevoerde gegevens die afwijkingen vertonen (bijv. onjuiste leeftijd, onvolledig ingevuld formulier of onjuiste informatie op het formulier, pogingen tot fraude of bedrog) geweigerd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het meedoen aan de wedstrijd wordt beschouwd als aanvaarding van deze voorwaarden.

 

Artikel 5. Uitroepen van de winnaar

Een willekeurige trekking, die door Social Embassy wordt uitgevoerd, zal bepalen wie per maand (mei, juni en juli) de winnaar is. Per maand is er één (1) winnaar.

 

Artikel 6. Prijs

De prijs die men kan winnen (hierna: de Prijs”) is: één Nutella verrassingspakket. Elke deelnemer kan maar één prijs winnen, ongeacht het aantal inzendingen. De Promotor behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te wijzen indien de deelname op oneerlijke of onrechtmatige wijze is beïnvloed of indien de deelnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Elke winnaar ontvangt binnen 5 dagen na de sluitingsdatum van elke maand een e-mailbericht. Indien het e-mailadres / postadres dat bij de registratie is opgegeven onjuist blijkt te zijn, gaat de prijs blijvend verloren; deze wordt niet meer in het spel gebracht. De Promotor behoudt zich het recht voor de niet-opgeëiste prijs aan een andere geselecteerde winnaar uit te reiken met inachtneming van de voorwaarden.

 

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Promotor zich het recht voor een alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde aan te bieden. De Prijs is niet deelbaar, kan niet voor contant geld worden ingewisseld en moet worden aanvaard zoals deze door de Promotor wordt aangeboden. Indien een winnaar de aan hem/haar toegekende prijs niet aanvaardt, kan de Promotor de Prijs uitreiken aan een andere deelnemer, die in overeenstemming met de voorwaarden zal worden geselecteerd. De Promotor is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit overeenkomst, onrechtmatige daad, waaronder begrepen nalatigheid of anderszins, het aanvaarden van deze voorwaarden of in verband met de Prijs.

 

Verwerking van persoonsgegevens – beeldrechten
De deelnemer is ervan op de hoogte dat het voor de Promotor noodzakelijk is om toegang te hebben tot persoonsgegevens om de Prijs te kunnen toekennen en voor verdere administratieve verwerking van de Actie (met inbegrip van naam, woonadres en e-mail). De deelnemer verleent toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en verstrekt alle persoonsgegevens die de Promotor nodig heeft voor de trekking van de Prijs en de administratieve verwerking daarvan.

 

Daarnaast kunnen de deelnemers het Organiserende Bedrijf machtigen tot het gebruik van hun persoonsgegevens voor toezending per post of e-mail van commerciële informatie over actuele gebeurtenissen in verband met de handelsmerken van de Promotor. De persoonsgegevens kunnen in een databestand worden verzameld. De Promotor is verantwoordelijk voor de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens. In het kader daarvan voldoet de Promotor aan haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze mededeling kan worden beschouwd als een mededeling aan de deelnemer van het feit dat zijn/haar persoonsgegevens kunnen worden verzameld en van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. De deelnemer kan de Promotor verzoeken hem/haar gelegenheid te bieden de door de Promotor over de deelnemer verzamelde persoonsgegevens kosteloos na te zien en, indien zijn/haar gegevens onjuist zijn verwerkt, de Promotor te verzoeken de fout te herstellen. De Promotor zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek van de deelnemer per aangetekende brief aan de Promotor wordt verzonden naar het volgende adres: FERRERO B.V., Westbroek 58, 4822 ZW Breda.

 

Door aanvaarding van de Prijs verleent de winnaar de Promotor het recht zijn/haar naam en foto te gebruiken in de door de Promotor gekozen media (waaronder begrepen, zonder enige beperking, via internet) voor alle communicatie over de Actie.

 

Artikel 7. Wijziging of opzegging

De Promotor behoudt zich het recht voor, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. De Promotor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor de deelnemers. Een dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging wordt op www.allesmetnutella.nl en/of www.facebook.com/nutellanederland bekendgemaakt. Deelnemers die overduidelijk misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten. De Promotor behoudt zich het recht voor de Actie stop te zetten of op te schorten in geval van fraude. Wanneer een geval van fraude zich voordoet en het computersysteem een Prijs toewijst die niet onder deze Actie valt, wordt het bericht waarin de deelnemer als winnaar wordt uitgeroepen als nietig beschouwd.

 

Artikel 8. Regels

Op de Actie zijn deze voorwaarden van toepassing; deelnemers verklaren dat zij deze voorwaarden gelezen en begrepen hebben en dat zij daaraan gebonden zijn. Deze voorwaarden en alle overige informatie over deze Actie zijn te vinden op www.allesmetnutella.nl. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij FERRERO BV, Westbroek 58, 4822 ZW Breda, onder vermelding van “Nutella Kerstpot Actie”. De Promotor neemt een beslissing over eventuele vorderingen.

 

Over de beslissing van de Promotor, die onherroepelijk is, kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Op deze Actie is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Voor zover van toepassing op de huidige Actie handelt de Promotor geheel in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen.