Gebruiksvoorwaarden

Ferrero BV (“Ferrero”, “wij” of “ons”) is rechthebbende met betrekking tot de content en exploitant van www.allesmetnutella.nl (“Site”). Wij maken u erop attent dat Ferrero BV niet verantwoordelijk is voor andere websites die worden bijgehouden door andere vennootschappen binnen het Ferrero-concern.

 

1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden

Op uw toegang tot en gebruik van de Site zijn de volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Site verklaart u gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en naleving van alle geldende wetgeving. Indien u niet zonder beperking of voorbehoud instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de Site.

 

Ferrero kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door een bijgewerkte versie van dit document te plaatsen. U bent gebonden aan die herzieningen en dient derhalve periodiek deze pagina te bezoeken om de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent, in te zien. Daarnaast kunnen bepaalde onderdelen van de Site aanvullende voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op bepaalde functies of aanbiedingen, zoals loterijen, promotiespellen of prijsvragen (“Programmavoorwaarden”).

 

Gebruikers van de Site moeten achttien (18) jaar of ouder zijn. Indien u als ouder of wettelijk voogd met deze Gebruiksvoorwaarden instemt ten behoeve van een persoon onder de achttien (18) jaar, maken wij u erop attent dat u volledig verantwoordelijk bent voor zijn of haar gebruik van de Site. In geval van strijdigheid tussen bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen in deze Gebruiksvoorwaarden en de Programmavoorwaarden, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. Content en intellectuele eigendom

De content en alle overige materialen op de Site, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de illustraties, afbeeldingen, foto’s, tekst, video en audioclips, handelsmerken en logo’s die zich op de Site bevinden (tezamen de “Content”) behoren toe aan Ferrero en/of andere vennootschappen binnen het Ferrero-concern.

 

U mag zich toegang verschaffen tot en gebruik maken van de Site en de Content daarop, doch uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële of amusementsdoeleinden. Het is u niet toegestaan Content op enigerlei wijze te kopiëren, te verveelvoudigen, opnieuw te gebruiken of door te geven, te bewerken, te publiceren, te framen, te plaatsen, te uploaden, te verspreiden, aan te passen, uit te zenden of daarvan afgeleide werken te vervaardigen, daaronder begrepen voor enigerlei openbare of commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferrero of de rechthebbende met betrekking tot die materialen. Ferrero behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die niet worden verleend op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Tenzij anders is aangegeven in dit document, zijn alle handelsmerken, handelsnamen en logo’s en alle bijbehorende productnamen, ontwerpmerktekens en slagzinnen die op de Site verschijnen, (al dan niet geregistreerde) handels of dienstenmerken van Ferrero en/of andere vennootschappen binnen het Ferrero-concern. Ferrero en het Ferrero-concern behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle Content op de Site. Er wordt u geen licentie verleend in verband met enige Content op de Site. Ferrero en alle rechthebbenden binnen het Ferrero-concern kunnen naar eigen goeddunken hun intellectuele eigendomsrechten doen handhaven voor zover maximaal is toegestaan op grond van de wet, daaronder begrepen het indienen van een verzoek om strafrechtelijke vervolging.

 

3. Gebruikersgedrag – Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

De Site kan u de mogelijkheid bieden tot interactie met anderen en het delen van uw gedachten, informatie en materialen. Ferrero verwacht van al haar gebruikers dat zij anderen daarbij respecteren. Indien u enige overtreding van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik of ander onaanvaardbaar gedrag van een andere gebruiker ter kennis komt, dient u contact op te nemen met ons en die activiteit te melden op het hierna in artikel 12 vermelde contactadres.

 

U bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor de content, informatie en andere materialen die u op een Site plaatst, naar een Site inzendt of doorgeeft aan anderen (daaronder begrepen doch niet beperkt tot creatieve ideeën, suggesties en feedback/informatie over de producten en diensten van Ferrero) (“Inzendingen”) en verklaart dat Ferrero niet verantwoordelijk of aansprakelijk te zullen houden voor content, informatie of materialen die u inzendt naar de Site.

 

Onderstaande categorieën van verboden Inzendingen dienen slechts als voorbeeld en worden niet geacht uitputtend te zijn. U verklaart, zonder beperking, dat u geen Inzendingen zult plaatsen of aan andere gebruikers zult doorgeven die:

  • lasterlijk, beledigend, obsceen, godslasterlijk, onwelvoeglijk, opruiend, pornografisch, onfatsoenlijk of aanstootgevend zijn;
  • inbreuk maken of een schending inhouden van de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij (zoals muziek, video’s, foto’s of andere materialen waarvoor u geen schriftelijke toestemming hebt van de eigenaar van die materialen om deze op een Site te plaatsen);
  • een schending inhouden van het publiciteitsrecht of het recht op privacy van een andere partij;
  • bedreigend of intimiderend zijn of aanzetten tot pesterij, racisme, vooroordelen, haat of fysieke schade van enigerlei aard jegens een bepaalde groep of persoon;
  • op enigerlei wijze onjuist, onwaar of misleidend zijn;
  • illegaal zijn of aanzetten tot illegale activiteiten;
  • aanzetten tot het illegaal of onbevoegd kopiëren van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon of een link bevatten naar dat werk, of informatie geven over het omzeilen van beveiligingsmaatregelen;
  • “gemaskeerde” godslastering bevatten (zoals F@&#);
  • softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevatten die bedoeld zijn om computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of de functionaliteit daarvan te beperken;
  • reclame of promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespellen” of andersoortige wervende materialen bevatten.

Het is u niet toegestaan gebruik te maken van “spiders”, robots, “datamining”-technieken of andere geautomatiseerde apparaten of programma’s om content op een Site te rubriceren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen, op te slaan of te verspreiden. Ook is het u niet toegestaan die geautomatiseerde middelen te gebruiken om een Site te manipuleren of te trachten de beperkte bevoegdheid en toegang die u op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, te overschrijden. U mag het gebruik van of de toegang tot een Site niet doorverkopen aan een derde.

 

4. Contentmoderatie

Ferrero kan u van tijd tot tijd vragen uw Inzending (in) te sturen naar, te plaatsen op of door te geven aan de Site. Elke Inzending die u (in)zendt, plaatst of doorgeeft, geldt als niet-vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd, en zal door Ferrero als zodanig worden beschouwd en behandeld. Ferrero kan content en materialen die u of anderen zenden naar of plaatsen op de Site, beoordelen, bewerken of verwijderen. Ferrero mag de gehele of een deelversie dan wel een bewerkte versie van uw Inzending bekendmaken of gebruiken op de wijze die zij, geheel naar eigen goeddunken, passend acht.

 

Ferrero behoudt zich het recht voor Inzendingen die u instuurt, niet te plaatsen indien zij, geheel naar eigen goeddunken, vaststelt dat de Inzending, of enig deel daarvan, ongepast is of in strijd is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Inzendingen die via de Site worden uitgebracht, vertegenwoordigen niet de inzichten van Ferrero en mogen niet als zodanig worden beschouwd.

 

5. Eigendom van Inzendingen van gebruikers

Door het insturen van uw Inzending naar Ferrero op de Site en het accepteren van de voorwaarden voor inzending, (a) draagt u onherroepelijk over aan Ferrero alle rechten met betrekking tot de Inzending, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle daarin vervatte auteursrechten en intellectuele en/of industriële vermogensrechten; (b) verleent u Ferrero het onherroepelijk recht om de Inzending geheel of gedeeltelijk te gebruiken/uit te zenden, te publiceren, te verveelvoudigen, aan te passen, te wijzigen en/of te veranderen, op enigerlei wijze of in enigerlei formaat, in het kader van de door de Site verleende diensten en voor alle promotie , reclame en programmeringsdoeleinden in verband met de Site, in alle mogelijke media, daaronder begrepen sociale media, in enigerlei formaat, wereldwijd, gedurende de wettelijke beschermingsduur voor intellectuele eigendomsrechten, in alle talen en versies, en zonder enige aanvullende vergoeding; en (c) verleent u Ferrero en haar rechtverkrijgenden onherroepelijk recht en toestemming voor gebruik op enigerlei wijze (voor zover niet verboden op grond van de wet) van uw naam, stem, woonplaats, foto’s en/of afbeelding, voor zover deze betrekking hebben op de Inzending voor reclame en/of promotie en/of andere doeleinden, waar dan ook en in alle mogelijke media, wereldwijd, in verband met uw inzending en voor zo lang als uw Inzending wordt gepubliceerd op de Site.

 

U begrijpt en stemt ermee in dat alle hiervoor verleende rechten aan u worden verleend zonder verdere vergoeding. U begrijpt dat het in verband met deze verlening van rechten mogelijk is dat Ferrero contact met u wil opnemen in verband met uw Inzending en dat Ferrero daarbij gebruik zal maken van de contactgegevens die u bij het insturen van uw Inzending hebt verstrekt. U verklaart en garandeert dat (a) de Inzending en alle onderdelen daarvan oorspronkelijk van u afkomstig zijn, dat deze volledig origineel zijn en uw eigen creatie vormen en dat u enig rechthebbende bent met betrekking tot alle aspecten van de Inzending; (b) u het wettelijk recht hebt om de Inzending en alle onderdelen daarvan naar Ferrero in te sturen; (c) de Inzending of enig onderdeel daarvan geen prijzen heeft gewonnen, niet eerder door een derde is gepubliceerd of anderszins aan een derde is overgedragen en (d) de Inzending of enig onderdeel daarvan geen inbreuk zal maken op de rechten van derden (daaronder begrepen doch niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten, octrooirechten of rechten met betrekking tot handelsgeheimen of publiciteits of privacyrechten).

 

6. Links naar andere sites

Een Site kan links bevatten naar andere websites die niet toebehoren aan of worden geëxploiteerd of bijgehouden door ons. U dient erop te letten wanneer u een Site verlaat, en de voorwaarden en privacybeleidsregels van elke website die u bezoekt, door te lezen. Wij maken u er in het bijzonder op attent dat sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc., derden zijn vanuit het oogpunt van Ferrero, en dat op elk gebruik van de diensten die door deze sociale netwerken worden verleend, de gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels van elk van die mediaproviders van toepassing zijn.

 

Voorts dient u zelfstandig de authenticiteit te beoordelen van elke website die een van ons afkomstige Site lijkt of beweert te zijn (daaronder begrepen de sites waarnaar u wordt doorgeleid via een e mail). Niettegenstaande enige link op een Site, hebben wij geen zeggenschap over deze websites of hun content, producten, diensten of privacybeleidsregels, bevelen wij deze niet aan, onderschrijven wij deze niet en zijn wij daaraan niet gelieerd. Het bekijken van een site van een derde geschiedt op uw eigen risico. Het downloaden van materialen van bepaalde websites kan het risico meebrengen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of de introductie van virussen in uw computersysteem.

 

7. Acties en aanbiedingen

Ferrero kan van tijd tot tijd acties (zoals prijsvragen, loterijen, instantloterijen etc.) of aanbiedingen op de Site voeren (“Actie”). Elke Actie op de Site is nietig indien deze verboden is en geldt onder voorbehoud van plaatsing van eventuele officiële regels met betrekking tot die Actie. Elke Actie heeft haar eigen regels en voorwaarden, die gelden in aanvulling op het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden. Voor deelname aan Acties dient u die regels en voorwaarden te accepteren.

 

8. Privacy

Wij hechten veel belang aan de privacy van uw persoonlijk identificeerbare gegevens. Voor meer informatie over de gegevens die wij verzamelen en de wijze waarop we die gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en beheren, verwijzen wij naar ons Privacybeleid, dat tevens van toepassing is op uw gebruik van onze Site.

 

9. Afwijzing van garanties/uitsluiting van aansprakelijkheid

UW GEBRUIK VAN EEN SITE GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO. DE SITES EN ALLE SOFTWARE, DIENSTEN, CONTENT EN DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT DIE VIA DE SITES TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD, WORDEN VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN ZE OP DAT MOMENT VERKEREN (“AS IS”), ZONDER ENIGE VORM VAN UITDRUKKELIJKE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIE, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID, EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ VERKLAREN NOCH GARANDEREN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITES EN ALLE SOFTWARE, DIENSTEN, CONTENT OF DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE CONTENT GEEN INBREUK ZAL MAKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN EEN SITE, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE CONTENT EN EVENTUELE VERKLARINGEN, FOUTEN OF OMISSIES OP DIE SITE, DOOR DERDEN VERSTREKTE CONTENT (DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT CONTENT DIE INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN EEN DERDE), LINKS NAAR ANDERE WEBSITES OF DE AARD OF CONTENT DAARVAN, OF ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT EEN SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN. WIJ ZIJN NIMMER AANSPRAKELIJK OP GROND VAN ENIGE THEORIE VAN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE OP GROND VAN DE WET OF HET EQUITY-RECHT, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, BIJKOMENDE, GEVOLG , MORELE, PUNITIEVE OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT KOSTEN VAN RECHTSBIJSTAND, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, GEMISTE KANSEN, KOSTEN VAN DEKKING EN PERSOONLIJK LETSEL/AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET OVERLIJDEN), WELKE ALLE HIERBIJ CONTRACTUEEL TUSSEN PARTIJEN WORDEN UITGESLOTEN ONGEACHT OF WIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE OP DE HOOGTE WAREN GESTELD. UW ENIGE RECHTSMIDDEL IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER EEN SITE BESTAAT IN HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE.

 

10. Vrijwaring

Door gebruik te maken van de Site verklaart u Ferrero, haar functionarissen, directeuren, werknemers, moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners, websiteontwikkelaar, vertegenwoordigers en agenten (tezamen de “Gevrijwaarde Partijen”) te zullen vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, (on)kosten of schulden (daaronder begrepen doch niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand) als gevolg van: (i) schending door u van een van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) een Inzending (daaronder begrepen doch niet beperkt tot vorderingen wegens inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde, publiciteitsrechten, rechten op privacy, of laster), (iii) uw gebruik van Content of functies die beschikbaar zijn op of via de Site (behoudens voor zover een vordering is gebaseerd op inbreuk op rechten van een derde door materialen die zijn vervaardigd door Ferrero), (iv) niet-naleving door u van geldende wetgeving of enige overeenkomst of bepalingen met een derde waaraan u gebonden bent, en (v) enige andere aangelegenheid in verband met de Site en uw toegang daartoe en gebruik daarvan. U verklaart zich te zullen inspannen om uw medewerking aan ons te verlenen bij het verweer in dergelijke aangelegenheden. Wij behouden ons het recht voor op uw kosten bij uitsluiting de verdediging en de zeggenschap op ons te nemen in verband met enige aangelegenheid die valt onder vrijwaring door u.

 

8. Toepasselijk recht/forumkeuze

Op alle aangelegenheden met betrekking tot de Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat de bevoegde rechter te Breda bij uitsluiting relatieve en absolute bevoegdheid heeft in procedures met betrekking tot een Site en/of deze Gebruiksvoorwaarden. Wij garanderen noch impliceren dat de Site of Content/materialen op de Site geschikt zijn voor gebruik buiten Nederland. Hoewel onze Site wereldwijd toegankelijk is, is het mogelijk dat de op onze Site besproken of bedoelde Content niet voor iedereen of in alle geografische gebieden beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk dat niet iedereen kan deelnemen, in aanmerking kan komen voor aanbiedingen of prijzen kan winnen, indien van toepassing, bij de loterijen, prijsvragen of soortgelijke acties die beschikbaar worden gesteld via de Site. De op de Site vermelde informatie met betrekking tot producten of diensten is uitsluitend beschikbaar in Nederland. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de beschikbaarheid van onze Site en/of de verlening van bepaalde diensten naar eigen goeddunken te beperken tot bepaalde personen, geografische gebieden of rechtsgebieden.

 

10. Deelbaarheid

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om enigerlei reden op grond van enige rechtsregel of openbare beleidsregel ongeldig, onrechtmatig of onverbindend wordt geacht of verklaard, wordt die bepaling afgescheiden voor zover die ongeldig of onverbindend is, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 

11. Afstand; rechtsmiddelen

Verzuim door Ferrero om rechten geheel of gedeeltelijk uit te oefenen of een afstandsverklaring in verband met een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden staat niet in de weg aan latere uitoefening van dat recht door ons c.q. wordt niet geacht een afstandsverklaring in te houden met betrekking tot een latere schending door u van dezelfde of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden. Onze rechten en rechtsmiddelen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden gelden cumulatief, en de uitoefening van die rechten of rechtsmiddelen houdt geen beperking in van ons recht tot uitoefening van andere rechten en rechtsmiddelen.

 

12. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de Sites of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met ons: Ferrero B.V. – Westbroek 58 – 4822 ZW Breda Telefoon: 00800-2104-2104 (gratis) E-mail: consumer.service.benelux@ferrero.com © 2013 Ferrero BV. Alle rechten voorbehouden.